Vysvetlivky k vyúčtovacej faktúre za dodávku a distribúcia elektriny a služby

Popis položiek sa zobrazí prejdením myšou na ľubovoľnú položku faktúry označenú sivým pozadím

Popis položiek sa zobrazí ťuknutím na ľubovoľnú položku faktúry označenú sivým pozadím

Tabuľky označené pozadím, je možné posúvať po horizontálnej osi.

Faktúra

číslo 11111111111

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahr. banky
SK30 7300 0000 0090 0004 0409 BIC: INGB SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Faktúra - číslo

Jozef Mrkvička
Inžinierska 3
040 01 Košice - Západ

Platobné údaje

NA VRÁTENIE 99,05 EUR
Variabilný
symbol
VS
1234567890
Dátum splatnosti 31.07.2020

Dátum dodania 10.06.2020
Dátum vyhotovenia 15.06.2020
Spôsob úhrady SIPO
Mena dokladu EUR

Odberateľ

Jozef Mrkvička
Inžinierska 3
040 01 Košice - Západ

Zákaznícke číslo: 5101234567
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Fakturačné obdobie: 09.06.2019 – 10.06.2020
Názov položky Spolu s DPH
Dodávka a distribúcia elektriny a služby 69,15
Zaplatené preddavkové platby -168,20
PREPLATOK – NA VRÁTENIE /  NEDOPLATOK – NA ÚHRADU 99,05

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie
Splatnosť 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 30.11.2020 31.12.2020 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021
8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

Strana 1 z 4
Tlačový doklad: 1103025245

Faktúra - číslo

ZOZNAM ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER

Košice Hollého 3
Prešov Levočská 3
Rožňava Šafariková 2
Poprad Nám. sv. Egídia 97/42
Bardejov Radničné námestie 9
Michalovce Štefaniková 2
Humenné Nám. slobody 24
Trebišov M. R. Štefánika 1515
Spišská Nová Ves Zimná 34

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00
Na vybavovačky vo VSE si nemusíte brať dovolenku. Schôdzku si môžete vopred dohodnúť na presný čas cez našu webovú stránku www.vse.sk v časti Kontakty > Online rezervácia stretnutia.

INFORMÁCIE SÚVISIACE S ÚHRADOU FAKTÚRY

Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa. V zmysle platných Obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre domácnosti má Východoslovenská energetika a.s. právo fakturovať náhradu nákladov za odoslanie upomienky podľa platného Cenníka služieb.
V prípade omeškania budú Vaše nasledujúce platby započítané v tomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené poplatky fakturované podľa Cenníka služieb dodávateľa alebo služieb prevádzkovateľa
distribučnej sústavy 3. vyúčtovacia faktúra
4. zálohová platba

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti: Domácnosti > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Štandardy kvality.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dodávateľ týmto informuje koncového odberateľa elektriny, že ak vznikne spor medzi ním a regulovaným subjektom, ktorým je dodávateľ elektriny alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, odberateľ má právo tento spor predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 na jeho alternatívne riešenie. Musí však byť splnené, že ohľadom predmetu sporu sa už uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia. Tým nie je dotknutá možnosť odberateľa riešiť spor prostredníctvom súdu alebo mediáciou. Podrobné informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov, najmä lehoty, spôsob a formálne náležitosti podania sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti:
Domácnosti > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Alternatívne riešenie sporov.

PODIEL PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA DODANEJ ELEKTRINE V ROKU 2019

Východoslovenská energetika a.s. dodala svojim zákazníkom elektrinu vyrobenú z nasledujúcich primárnych zdrojov:

jadro 59,32 %
voda 15,14 %
uhlie 12,45 %
biomasa 6,93 %
zemný plyn 2,58 %
fotovoltické zdroje 3,58 %
Na vybavovačky vo VSE si nemusíte brať dovolenku. Schôdzku si môžete vopred dohodnúť na presný čas cez našu webovú stránku www.vse.sk v časti Kontakty > Online rezervácia stretnutia.

Strana 2 z 4
Tlačový doklad: 1103025245

Faktúra - číslo

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 11111111111
Zákaznícke číslo: 5101234567
Číslo zmluvného účtu: 1234567890
Odberateľ: Jozef Mrkvička

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Inžinierska 3, 040 01 Košice - Západ
Zmluva: 1234567
Číslo OM: 123456
EIC kód: 24ZVS00001234567J

Vývoj spotreby na odbernom mieste

Obdobie Spotreba
09.06.2019 - 10.06.2020 95 kWh
12.06.2018 - 08.06.2019 326 kWh
28.06.2017 - 11.06.2018 12 kWh
Prehľad spotreby
Elektromer Obdobie od - do Tarifa Počiatočný stav Konečný stav Násobiteľ Množstvo (kWh)
4883952 09.06.2019 - 25.09.2019 VT 727 761 1,000 34,00
30045207 26.09.2019 - 31.12.2019 VT 0 9 1,000 9,00
01.01.2020 - 21.04.2020 VT 9 22 1,000 13,00
4642151 22.04.2020 - 10.06.2020 VT 5127 5133 1,000 6,00
22.04.2020 - 10.06.2020 VT 17 782 17 815 1,000 33,00
Fakturované položky za dodávku silovej elektriny
Názov položky Obdobie od - do Sadzba Množstvo Jednotková cena Spolu bez DPH
Silová elektrina VT 09.06.2019 - 31.12.2019 Štand.(DD1,DD2) 43,000 kWh 0,0553000 2,38
01.01.2020 - 21.04.2020 Štand.(DD1,DD2) 13,000 kWh 0,0682000 0,89
22.04.2020 - 10.06.2020 Komplet (DD5) 6,000 kWh 0,081900 0,49
Silová elektrina NT 09.06.2019 - 31.12.2019 Komplet (DD5) 33,000 kWh 0,06040 1,99
Mesačná platba 09.06.2019 - 31.12.2019 12/365*206 dní mes 0,0750000 5,08
01.01.2020 - 21.04.2020 12/366*112 dní mes 0,0750000 2,75
22.04.2020 - 10.06.2020 12/366*50 dní mes 0,0750000 1,23
innogy SuperDomov - zľava 09.06.2019 - 31.12.2019 -0,12
Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 20 %) 14,69
Fakturované položky za distribúciu a regulované položky
Názov položky Obdobie od - do Sadzba Množstvo Jednotková cena Spolu bez DPH
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny 09.06.2019 - 31.12.2019 X4-D1 43,000 kWh 0,0514000 2,21
01.01.2020 - 21.04.2020 X4-D1 13,000 kWh 0,0497000 0,65
22.04.2020 - 10.06.2020 X4-D5 39,000 kWh 0,0050000 0,20
Tarifa za distribučné straty 09.06.2019 - 31.12.2019 43,000 kWh 0,0071740 0,31
01.01.2020 - 21.04.2020 13,000 kWh 0,0087710 0,11
22.04.2020 - 10.06.2020 39,000 kWh 0,0087710 0,34
Tarifa za prístup do distr. sústavy 09.06.2019 - 31.12.2019 12/365*206 dní mes 0,7000000 4,74
01.01.2020 - 21.04.2020 12/366*112 dní mes 1,0000000 3,67
22.04.2020 - 10.06.2020 12/366*50 dní mes 4,5665000 7,49
Odvod do Národ. jadr. fondu 09.06.2019 - 31.12.2019 56,000 kWh 0,0032700 0,18
01.01.2020 - 21.04.2020 39,000 kWh 0,0032700 0,13
Tarifa za systémové služby 09.06.2019 - 31.12.2019 43,000 kWh 0,0059434 0,26
01.01.2020 - 21.04.2020 13,000 kWh 0,0062121 0,08
22.04.2020 - 10.06.2020 39,000 kWh 0,0062121 0,24
Tarifa za prevádzkovanie systému 09.06.2019 - 31.12.2019 43,000 kWh 0,0259880 1,12
01.01.2020 - 21.04.2020 13,000 kWh 0,0236210 0,31
22.04.2020 - 10.06.2020 39,000 kWh 0,0236210 0,92
Spolu za za distribúciu a regulované položky (bez DPH 20 %) 22,96
Fakturované položky za ostatné služby
Názov položky Obdobie od - do Množstvo Jednotková cena Spolu bez DPH
Nájom - LED Bodové 50 01.07.2019 - 30.04.2020 10 mes 4 ks mes 0,0416000 16,67
Nájom - LED Bodové 50 01.05.2020 - 30.06.2020 2 mes 4 ks mes 0,0416000 3,33
Spolu za ostatné služby (bez DPH 20 %) 20,00
Fakturované spolu (bez DPH 20 %) 57,65

Strana 3 z 4
Tlačový doklad: 1103025245

Faktúra - číslo

PRIEMERNÉ SPOTREBY ELEKTRINY V JEDNOTLIVÝCH SADZBÁCH V ROKU 2019

Sadzba Štandard Aku Komplet Eko Dom
Priemerná spotreba (kWh) 1 741 3 585 6 298 6 014

INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH CENY ZA DODÁVKU ELEKTRINY

Povinnosť informovať zákazníkov o jednotlivých zložkách ceny za dodávku elektriny vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení a zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v platnom znení. Jednotlivé zložky ceny sú uvedené na prednej strane faktúry. Časti Cena za 1 kWh a Mesačná platba sú zložené z Nákupu elektriny a Obchodnej činnosti dodávateľa elektriny. Vyčíslenie týchto zložiek uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Cena za dodávku elektriny na rok 2019 v jednotlivých sadzbách (EUR bez DPH)
Mesačná platba za OM Cena za 1 kWh
VT NT
Štandard 0,75 0,0682 -
Aku 0,75 0,0795 0,0495
Komplet 0,75 0,0819 0,0604
Eko Dom 0,75 0,0819 0,0604

Vysvetlenie zložiek ceny:

Celková cena za elektrinu pre domácnosti sa skladá z ceny za dodávku elektriny, ceny za jej distribúciu a ostatných regulovaných položiek

Fakturované položky za dodávku elektriny

  1. Cena za 1 kWh (variabilná časť) je cena za spotrebované množstvo elektriny v kWh. Zahŕňa položku za nákup elektriny od jej výrobcov a obchodnú činnosť dodávateľa.
  2. Mesačná platba je fixná časť ceny za odberné miesto. Je prevažne určená na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich s dodávkou elektriny.

Fakturované položky za distribúciu a ostatné regulované položky Tieto položky sú rovnaké pre všetkých dodávateľov na určenom distribučnom území a sú v súlade s cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a právnymi predpismi účinnými v čase dodávky elektriny.

  1. Tarifa za distribúciu vrátane prenosu elektriny je platba za využívanie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej siete a prenosovej sústavy SEPS, a.s.
  2. Tarifa za distribučné straty zahŕňa straty pri prenose a straty pri distribúcii. Straty pri distribúcii sú platby určené na krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii elektriny do odberných miest.
  3. Tarifa za prevádzkovanie systému slúži na pokrytie nákladov súvisiacich s podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a plánované náklady na výrobu elektriny.
  4. Tarifa za systémové služby je poplatok určený prevádzkovateľovi prenosovej sústavy SEPS, a.s., ktorý obstaráva podporné služby nevyhnutné na fungovanie elektrizačnej sústavy.
  5. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy odzrkadľuje stále náklady distribútora spojené so zabezpečením požadovanej kapacity distribučnej sústavy a jej stálej pripravenosti na distribúciu elektriny pre koncových odberateľov.
  6. Odvod do Národného jadrového fondu je poplatok na krytie nákladov

Strana 4 z 4
Tlačový doklad: 1103025245

Faktúra - číslo