Vysvetlivky k vyúčtovacej faktúre za dodávku a distribúciu zemného plynu – domácnosti

Popis položiek sa zobrazí prejdením myšou na ľubovoľnú položku faktúry označenú sivým pozadím

Popis položiek sa zobrazí ťuknutím na ľubovoľnú položku faktúry označenú sivým pozadím

Tabuľky označené pozadím, je možné posúvať po horizontálnej osi.

Faktúra

číslo 4240048321

Dodávateľ

innogy Slovensko s. r. o
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky
SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998
info@innogy.sk www.innogy.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Faktúra - číslo

Jozef Mrkvička
Inžinierska 3
040 01 Košice - Západ

Platobné údaje

NA VRÁTENIE 1,16 EUR
Variabilný
symbol
VS
3530031045
Dátum splatnosti 17.04.2020

Dátum dodania 31.03.2020
Dátum vyhotovenia 06.04.2020
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR

Odberateľ

Jozef Mrkvička
Inžinierska 3
040 01 Košice - Západ

Zákaznícke číslo: 5200141504
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Fakturačné obdobie: 01.04.2019 – 31.03.2020
Názov položky Spolu s DPH
Spotrebovaný zemný plyn 75,84
Zaplatené preddavkové platby -77,00
PREPLATOK – NA VRÁTENIE /  NEDOPLATOK – NA ÚHRADU 1,16

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie
Splatnosť 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 17.08.2020 16.09.2020 15.10.2020 16.11.2021 15.12.2021 15.01.2021 15.02.2021 15.03.2021
Platba 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

Strana 1 z 4
Tlačový doklad: 1101027116

Faktúra - číslo

ZOZNAM ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER

Košice Hollého 3
Prešov Levočská 3
Rožňava Šafariková 2
Poprad Nám. sv. Egídia 97/42
Bardejov Radničné námestie 9
Michalovce Štefaniková 2
Humenné Nám. slobody 24
Trebišov M. R. Štefánika 1515
Spišská Nová Ves Zimná 34

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00
Na vybavovačky v innogy si nemusíte brať dovolenku. Schôdzku si môžete vopred dohodnúť na presný čas cez našu webovú stránku www.innogy.sk v časti Kontakty > Online rezervácia stretnutia.

INFORMÁCIE SÚVISIACE S ÚHRADOU FAKTÚRY

Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa. V zmysle platných Obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre domácnosti má innogy Slovensko s.r.o. právo fakturovať náhradu nákladov za odoslanie upomienky podľa platného Cenníka služieb.
V prípade omeškania budú Vaše nasledujúce platby započítané v tomto poradí:

  • neuhradené úroky z omeškania
  • neuhradené poplatky fakturované podľa Cenníka služieb dodávateľa alebo služieb prevádzkovateľa
  • distribučnej sústavy
  • vyúčtovacia faktúra
  • zálohová platba

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovej stránke dodávateľa www.innogy.sk v časti:
Domácnosti > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Štandardy kvality.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dodávateľ týmto informuje koncového odberateľa zemného plynu, že ak vznikne spor medzi ním a regulovaným subjektom, ktorým je dodávateľ zemného plynu alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, odberateľ má právo tento spor predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 na jeho alternatívne riešenie. Musí však byť splnené, že ohľadom predmetu sporu sa už uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia. Tým nie je dotknutá možnosť odberateľa riešiť spor prostredníctvom súdu alebo mediáciou. Podrobné informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov, najmä lehoty, spôsob a formálne náležitosti podania sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.innogy.sk v časti:
Domácnosti > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Alternatívne riešenie sporov.

Strana 2 z 4
Tlačový doklad: 1101027116

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 4240048321
Zákaznícke číslo: 5200141504
Číslo zmluvného účtu: 3230031045
Odberateľ: Jozef Mrkvička

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Moldavská 3, 040 11 Košice - Západ
Ćíslo OM: 47094
POD kód SKSPPDIS000921705910
Produkt: Plyn DOMA

Vývoj spotreby na odbernom mieste

Obdobie Spotreba
01.04.2019 - 31.03.2020 683 kWh
19.03.2018 - 31.03.2019 735 kWh
19.03.2017 - 18.03.2018 737 kWh
Prehľad spotreby
Plynomer Obdobie
od - do
Počiatočný
stav
Konečný
stav
Spotreba
(m3)
Objemové
prepočítavacie
číslo
Spaľovacie
teplo
objemové
Spotreba
(kWh)
a b c = b - a d e f = c * d * e
208569902198 01.04.2019 - 02.06.2019 492,00 502,98 10,98 0,992 10,763 117,00
208569902198 03.06.2019 - 01.01.2020 502,98 537,73 34,75 0,992 10,763 371,00
208569902198 02.01.2020 - 31.01.2020 537,73 544,03 6,330 0,992 10,763 67,00
208569902198 01.02.2020 - 31.03.2020 544,03 556,00 11,97 0,992 10,763 128,00
Fakturované položky za dodávku plynu
Názov položky Obdobie
od - do
Tarifa Množstvo Jednotková
cena
Spolu
bez DPH
Dodávka - variabilná zložka 01.04.2019 - 02.06.2019 D1 117,00 kWh 0,02180 2,55
03.06.2019 - 31.01.2020 D1 438,00 kWh 0,01960 8,58
01.02.2020 - 31.03.2020 D1 128,00 kWh 0,01953 2,50
Dodávka - stála mesačná platba 01.04.2019 - 31.05.2019 D1 2,00 mes 1,00000 2,00
01.06.2019 - 02.06.2019 D1 * mes 1,00000 0,07
03.06.2019 - 30.06.2019 D1 * mes 1,00000 0,93
01.07.2019 - 31.03.2020 D1 9,00 mes 1,00000 9,00
Spolu za dodávku plynu (bez DPH 20 %) 25,63
Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu
Názov položky Obdobie
od - do
Tarifa Množstvo Jednotková
cena
Spolu
bez DPH
Distribúcia - variabilná zložka 01.04.2019 - 31.03.2020 D1 683,00 kWh 0,0217000 14,82
Distribúcia - stála mesačná platba 01.04.2019 - 31.03.2020 D1 12,00 mes 1,7800000 21,36
Preprava - variabilná zložka 01.04.2019 - 01.01.2020 D1 488,00 kWh 0,0018000 0,88
02.01.2020 - 31.03.2020 D1 195,00 kWh 0,0024000 0,47
Spolu za za distribúciu a prepravu plynu (bez DPH 20 %) 37,53
Fakturované spolu bez DPH 63,16
* pomerná časť mesiaca, vypočítaná podľa dátumu odpočtu

Strana 3 z 4
Tlačový doklad: 1101027116

Faktúra - číslo

PRIEMERNÉ SPOTREBY PLYNU V JEDNOTLIVÝCH TARIFÁCH V ROKU 2019

Tarifa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Priemerná spotreba (kWh) 871 10 249 24 712 43 101 70 059 89 412 125 284 -

INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH CENY ZA DODÁVKU PLYNU

Povinnosť informovať zákazníkov o jednotlivých zložkách ceny za dodávku plynu vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení a zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v platnom znení. Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených vo fixnej mesačnej sadzbe (EUR/mesiac) bez DPH

Tarifa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Distribúcia plynu 1,78 4,76 7,64 12,36 41,45 50,78 126,67 288,33
Obchodná činnosť
dodávateľa plynu
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených v sadzbe za odobratý plyn (EUR/kWh) bez DPH

Tarifa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Dodávka plynu, ktorá
zahŕňa nákup plynu vrátane
obchodnej činnosti
dodávateľa plynu
0,0218 0,0213 0,0240 0,0240 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322
Prístup do prepravnej siete
a preprava plynu
0,0024 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
Prístup do distribučnej
siete a distribúcia plynu
0,0217 0,0095 0,0092 0,0077 0,0070 0,0069 0,0032 0,0028
Prístup do zásobníka a
uskladňovanie plynu
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Dodávka zemného plynu pre domácnosti je oslobodená od spotrebnej dane. Prípadné rozdiely vo výške DPH sú spôsobené zaokruhľovaním pri výpočte DPH z mesačných preddavkových platieb.

Strana 4 z 4
Tlačový doklad: 1101027116